شروع فعاليت فروشگاه آنلاین لوازم صنعتی کولیس از سال ١٣٩٧ بوده و با هدف فروشگاهي متفاوت و كمک به توليد ملي بوده است.  با همكاري كار آفرين ها و صنعت گران ایرانی  سعي در اين داريم كه تمامی لوازم مصرفی صنعت را با قیمت منصفانه به دست صنعت گر ایرانی برسانیم تا بتواند محصول ایرانی را به دق دقه کمتری تولید کند.
هدف ما کمک به پیشرفت صنعت ایران.